Najbliższe zajęcia otwarte:
VADEMECUM GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH (zajęcia zdalne, certyfikat IDD)
3 grudzień

UMOWA UBEZPIECZENIA - prawo w praktyce (zajęcia zdalne, certyfikat IDD)
10 grudzień


Część opłaty za warsztaty wspomaga potrzebujące dzieci:
Fundacja "Pożywienie Darem Serca",
Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu.

Dla banków

Oprócz dedykowanych warsztatów specjalistycznych (poniżej), możliwe jest również przygotowanie zamkniętych warsztatów i szkoleń skupiających się na wybranych przez Państwa problemach.

Lista proponowanych warsztatów:

*Ubezpieczenia finansowe dla banków
Omówienie możliwości zabezpieczania ryzyka bankowego przy użyciu tzw. ubezpieczeń finansowych. Zabezpieczanie kredytów bankowych, faktoringu, leasingu, współpraca bank - ubezpieczyciel.

*Umowa ubezpieczenia - prawo w praktyce
Praktyczna analiza przepisów regulujących umowę ubezpieczenia. Omówienie najistotniejszych orzeczeń sądowych. Dyskusja budzących wątpliwości rozwiązań stosowanych przez ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

*Zabezpieczanie ryzyka kredytowego cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
Podczas warsztatów skupimy się na trzech podstawowych grupach zagadnień: ocenie kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i ryzyka jego niewypłacalności, ocenie treści umowy ubezpieczenia, z której dokonano cesji pod kątem ryzyka odmowy wypłaty odszkodowania lub ograniczenia jego wysokości, problematyce samej umowy cesji praw z polisy.

* Odpowiedzialność cywilna w prawie polskim
Niezbędnik dla każdego, kto ma do czynienia z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej. Zasady ponoszenia odpowiedzialności cywilnej, ustalanie wysokości szkody, odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa – to niektóre z tematów omawianych podczas warsztatów.

*Weksel in blanco i inne zabezpieczenia prawne w praktyce
Problematyka ustanawiania i przyjmowania zabezpieczeń najczęściej stosowanych w praktyce. Dokładniejsze omówienie weksla własnego in blanco i wątpliwości z nim związanych. Uwagi na temat realizacji uprawnień z zabezpieczeń.

Tirador-warsztaty pomysłów, Jacek Kukiełka
ul. Wóycickiego 7K/1, 01-938 Warszawa, tel. 502 192 088
Regon 015753676, NIP 918-116-75-00
mBank 87 1140 2004 0000 3602 3492 0475