Chcesz otrzymywać
informacje o zajęcia
ch?

PRAWO

realizowane szkolenia (wybrane)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W PRAWIE POLSKIM   bestseller 

Niezbędnik dla każdego, kto ma do czynienia z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej. Zasady ponoszenia odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa, zasada winy a zasada ryzyka, odpowiedzialność za podwykonawców, pracowników, ustalanie wysokości szkody – to niektóre z tematów omawianych podczas warsztatów.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

Kompendium wiedzy na temat zasad ponoszenia odpowiedzialności (cywilnej, podatkowej i karnej) przez członków władz spółek kapitałowych (sp. z o.o., spółki akcyjnej).

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRZEDSIĘBIORSTWA a JEJ UBEZPIECZANIE

Przegląd rodzajów odpowiedzialności ponoszonej przez przedsiębiorstwo. Oprócz klasycznej odpowiedzialności kontraktowej, czy deliktowej - odpowiedzialność za produkt, czy też z tytułu szkód w środowisku. Zajęcia dostosowywane do specyfiki zamawiającego szkolenie - inaczej odpowiada firma budowlana, a inaczej producent nawozów sztucznych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU 

Omówienie na przykładzie wybranych zawodów (np. biura rachunkowego, doradcy podatkowego, architekta, zarządcy nieruchomości) reguł ponoszenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRZEWOŹNIKA I SPEDYTORA

Zasady ponoszenia odpowiedzialności cywilnej przez przewoźnika i spedytora, w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Spojrzenie w kontekście ubezpieczenia tej odpowiedzialności.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ROLNIKA i JEJ UBEZPIECZENIE

Reguły ponoszenia odpowiedzialności cywilnej przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w kontekście obowiązkowego ubezpieczenia tej odpowiedzialności.

 

NIEZBĘDNIK PRAWNY PRAKTYKA   bestseller 

Zasady i przepisy prawne, których znajomość jest niezbędna dla każdego profesjonalisty, np. rodzaje spółek, zasady reprezentacji, funkcjonowanie pełnomocnictwa, zasady zawierania i wykonywania umów, odpowiedzialność za niewykonanie umowy, przelew wierzytelności, odpowiedzialność solidarna, reguły liczenia terminów oraz przedawnienia roszczeń.

 

VADEMECUM PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO dostępne w e-learningu 

Kompendium wiedzy na temat reguł postępowań restrukturyzacyjnych. W zależności od przyjętej perspektywy (np. dłużnika, wierzyciela, gwaranta, ubezpieczyciela należności), analiza skutków otwarcia postępowania i procedur resktrukturyzacyjnych.

 

VADEMECUM PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO

Kompendium wiedzy na temat reguł postępowania upadłościowego. W zależności od przyjętej perspektywy (np. dłużnika, wierzyciela, gwaranta, ubezpieczyciela należności), analiza skutków ogłoszenia upadłości i procedury upadłościowej.

 

WEKSEL WŁASNY IN BLANCO I INNE ZABEZPIECZENIA W PRAKTYCE   bestseller 

Problematyka ustanawiania i przyjmowania zabezpieczeń majątkowych. Dokładniejsze omówienie weksla własnego in blanco i wątpliwości z nim związanych. Uwagi na temat realizacji uprawnień z zabezpieczeń.

 

CZYTANIE KONTRAKTU POD KĄTEM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY I GWARANTA

Spojrzenie na kontrakt (umowę o roboty budowlane) pod kątem postanowień regulujących skutki nienależytego wykonania umowy. Zwrócenie uwagi na istotne dla wykonawcy, czy gwaranta zapisy. Przywołanie ważnych orzeczeń sądowych.

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Analiza przepisów PZP pod kątem gwarancji ubezpieczeniowych (wadialnych, należytego wykonania, zwrotu zaliczki), z uwzględnieniem orzecznictwa (sądowego, KIO).

 

PODMIOTY GOSPODARCZE - PRZEWODNIK PRAWNY dostępne w e-learningu 

Formy prawne przedsiębiorstw - od jednoosobowej działalności gospodarczej do spółek kapitałowych. Źródła informacji o podmiotach, reguły reprezentacji i odpowiedzialności za ich zobowiązania. Dodatkowo zasady i skutki przekształcenia spółek (łączenie, podział, przejęcia) oraz mniej typowe podmioty (spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia).

 

OCHRONA KONSUMENCKA W UMOWACH UBEZPIECZENIA i UMOWACH HANDLOWYCH   dostępne w e-learningu  

Reguły ochrony konsumenckiej w umowach ubezpieczenia oraz rozszerzonej ochrony w innych umowach (od 2021 r.).

 

WZORCE FIDIC A UBEZPIECZENIA (GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE)

Analiza rozwiązań wzorców FIDIC w kontekście ubezpieczeń majątkowych (1 wersja) albo w kontekście zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2 wersja).

Tirador - warsztaty pomysłów

SLAJDY PODRÓŻNICZE

Tirador - warsztaty pomysłów

Jacek Kukiełka

ul. Wóycickiego 7k/1

01-938 Warszawa

NIP 918 116 75 00, REGON 015753676

RODO